کارخانه لوله سپنتا

کارخانه لوله سپنتا

کارخانه لوله سپنتا

کوره خالص سازی روی، بهینه سازی و اصلاح کوره(با دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد روی ناخالص وارد کوره شده و بخار میشود، سپس وارد کندانسور بخار و روی میشود، در نهایت روی مذاب خالص در بخش کندانسینگ کوره جمع آوری میشود.)

Related projects